Privacy Policy en Cookies

Motorvereniging The Eagles Weert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. motorvereniging The Eagles Weert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze deze doelen en persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;
 • Verwerking van de persoonsgegevens  bepekt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Motorvereniging The Eagles Weert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy en Cookies, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Motorvereniging the Eagles Weert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over activiteiten en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Motorvereniging the Eagles Weert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Merk, kenteken en bouwjaar motor;
 • Geboorte datum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Motorvereniging the Eagles Weert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het lidmaatschap + 2 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. onze evenementen

Persoonsgegevens van de deelnemers aan onze evenementen Snuffelmarkt, Open Eagle rit en American Eagle Day worden door Motorvereniging the Eagles Weert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon i.v.m. aanmelding/deelnamen aan het evenement.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving/deelnamen aan een evenement;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Motorvereniging the Eagles Weert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geboorte datum;
 • E-mailadres;
 • Afstand naar woonplaats;
 • Merk, kenteken en bouwjaar motor;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Motorvereniging the Eagles opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld/deelnemer is voor een van de evenementen. De gegevens van de deelnemers zullen twee jaar nadat de deelnemer niet meer heeft deelgenomen aan een van de evenementen uit de database worden verwijderd.

Contactformulier en E-mail

Als u gebruikt maakt van het contactformulier en ons een mail stuurt worden de gegevens die u ons toestuurt door ons bewaard zolang als nodig of redelijk is voor afhandeling van uw bericht. Wij gebruiken uw mailadres uitsluitend voor de beantwoording van uw vraag en zullen dit nooit doorgeven aan derden. Indien u er bezwaar tegen heeft dat wij uw mail opslaan, kunt u het via het contact formulieren/of uw mail kenbaar maken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt.

Bewaartermijn

Motorvereniging the Eagles Weert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens motorvereniging the Eagles Weert van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Deze website biedt links naar externe websites. Motorvereniging the Eagles Weert is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarna wordt verwezen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoongegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door ons. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming,

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Motorvereniging the Eagles Weert                                                               secretaris@mvtheeagles.nl

Cookies

Motorvereniging the Eagles Weert verzameld geen cookies. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

mvtheeagles.nl maakt gebruik van Google Analytics. Jouw IP adres word gemaskeerd en staan gegevens delen op uit. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • Het tijdstip en de duur van je bezoek;
 • Welke pagina’s je hebt bezocht.

Motorvereniging the Eagles Weert

© 2023